Je Kind Op School

Plusklas

De plusklas is een klas naast de standaard klassen, waar meer- of hoogbegaafde kinderen terecht kunnen. Tegenwoordig wordt er gelukkig steeds meer aandacht aan besteed, maar dit heeft lang geduurd. In de plusklas krijgen de kinderen verbreding en verdieping van de stof. Zo kunnen ze bijvoorbeeld Spaans gaan leren of ze gaan verder met het echte wiskunde. Kinderen zijn vaak in een project bezig en werken aan thema’s. Deze sluiten aan op het niveau en de interesses van de kinderen. Zo zijn er thema’s te bedenken als: de ruimte, filosofie en kunst. Ook wordt er aandacht besteed aan creativiteit, omdat de meeste meer – en hoogbegaafde kinderen hier enorm behoefte aan hebben. Deze kinderen kunnen zich vaak moeilijk uiten, omdat ze weten en voelen dat ze anders zijn. Door met creativiteit en expressie aan het werk te gaan, leren ze hier beter mee om te gaan. Hierdoor wordt gelijk aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele kant van de kinderen.t Meer – en hoogbegaafde kinderen hebben het niet altijd gemakkelijk. Ze voelen zich niet begrepen door andere kinderen en de andere kinderen begrijpen hen vaak niet. Dit zorgt voor een kloof. Het meer – of hoogbegaafde kind komt in een isolement terecht en het wordt voor deze kinderen steeds moeilijker om vriendjes en vriendinnetjes te krijgen.
De plusklas komt altijd naast de normale lessen. Het verschilt per school hoeveel uur of dagdelen er aan besteed worden. Vaak krijgen ze een mapje mee waarin opdrachten staan die ze per week af moeten hebben. Hier kunnen ze na de lessen aan werken of anders thuis als huiswerkopdrachten.

Wat is hoogbegaafdheid

Een kind dat meer – of hoogbegaafd is, heeft een hoger IQ dan de gemiddelde leerling. Ze zijn erg nieuwsgierig naar alles en komen dan ook vaak met de meest originele oplossingen. Ze zijn erg creatief, zowel positief als negatief. Ze zijn tenminste op 1 vak en vaak op meerder vakken slimmer dan gemiddeld. Het kan dus zo zijn dat het kind grote capaciteiten heeft voor rekenen en voor taal onder het gemiddelde zit. Deze kinderen zijn meestal ook erg perfectionistisch, wat ze dan tegelijk weer faalangstig maakt. Ze willen overal een 8 of hoger voor hebben want anders zijn ze niet tevreden. Ze zijn bang om fouten te maken en hier komt het originele denken op de negatieve manier: dan doen ze het maar helemaal niet of ze maken alles maar fout. Het kan ook zijn dat een kind merkt dat het slimmer is dan de anderen en dit niet wilt laten blijken. Ook dan zijn ze zo slim om zich dommer voor te doen dan ze zijn. Dit heet onderpresteren. Ze maken bewust fouten om niet anders dan de andere kinderen te zijn. Deze slimme kinderen hebben het dus niet altijd gemakkelijk en daarom moeten wij ervoor zorgen dat ze extra uitdagingen krijgen, zowel op intellectueel vlak als op het sociale vlak.

Waarom de plusklas

In de plusklas kunnen meer – of hoogbegaafde kinderen even zichzelf zijn. Ze zijn op dat moment niet de enige in de klas, maar zitten met een hele klas vol met slimmeriken. Er wordt gezorgd dat de kinderen weer zelfvertrouwen krijgen door ze uit te dagen. Het verbreden en verdiepen van de stof moet de kinderen nieuwsgierig maken en ze aan het denken zetten. Er wordt gewerkt aan de werkhouding van de kinderen. Ze ervaren dat niet alles ze komt aanwaaien. Ze leren om te gaan leren. Ook leren ze om te gaan met hun ‘specialiteit’. Er wordt aandacht besteed aan de eventuele pesterijen, het onzeker zijn en het onderpresteren. Dit kan in een gesprek worden gedaan, maar ook door middel van bijvoorbeeld drama. Hier maken ze gebruik van rollenspellen, waardoor kinderen leren hoe ze in bepaalde situaties kunnen handelen.

Voor wie is de plusklas

De hulpklas is er voor meer – en hoogbegaafde kinderen. Dit kunnen dus ook kleuters zijn. Wanneer de leerkracht denkt dat het kind in aanmerking komt voor de plusklas, wordt er in overleg met de ouders, onderzoek gedaan. Het kind wordt doorgetoetst. Dit houdt in dat ze het kind toetsen uit hogere klassen laten maken totdat de cijfers niet meer voldoende zijn. Ook wordt er geluisterd naar de ouders, de leerkracht en het kind zelf. Wat verwachtten zij en vinden zij het kind echt geschikt voor de plusklas? Heeft het kind de motivatie om in de plusklas aan het werk te gaan? Wanneer dit allemaal positief is, zal het kind een plaatsje in de plusklas krijgen.

Mijn kind in de plusklas

Het is fijn dat er tegenwoordig meer aandacht besteed wordt aan meer- en of hoogbegaafde kinderen. Wanneer er een plusklas aanwezig is op school, maak er dan gebruik van wanneer nodig is. De kinderen worden extra uitgedaagd en leren ook nog sociale vaardigheden. Als ouder van een meer- of hoogbegaafd kind kan het wel eens moeilijk zijn om hem/ haar te begrijpen en te helpen. Probeer daarom samen met de juf/ meester van de plusklas het kind te bereiken door te laten zien dat je er voor hem/ haar bent, dat je weet welke behoeften het kind heeft en dat je wilt dat het kind zich weer verder kan ontwikkelen.