Je Kind Op School

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een methode waarmee scholen kunnen werken. Het werkt via onderstaand model.

Model

Bij handelingsgericht werken staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Het maakt het mogelijk om op een juiste manier met verschillen tussen kinderen om te gaan. Meestal wordt er alleen bij de zaakvakken gebruik gemaakt van het handelingsgericht werken, maar het kan natuurlijk bij elk vak gedaan worden. Er wordt gewerkt met groepsplannen en kindplannen. In een groepsplan clustert de leerkracht verschillende leerlingen die grotendeels hetzelfde probleem hebben. Op deze manier werkt hij/ zij effectief aan een probleem. In een kindplan zit één kind alleen. Dit kind heeft een specifiek probleem en krijgt een plan dat alleen voor hem/ haar bedoeld is. Om een zo goed mogelijk plan op te stellen is het belangrijk dat er goed overleg is tussen school, ouders en kind. Op deze manier kun je zoveel mogelijk bij de behoeften van het kind blijven.

Opbouw van een handelingsplan

Elk handelingsplan bestaat uit een beginsituatie, een aanpak en een evaluatie. Het is de taak van de leerkracht om vroegtijdig problemen bij kinderen te signaleren. Hieruit ontstaat de beginsituatie. Wat kan het kind op dit moment, waar heeft het moeite mee en wat zijn de behoeften van het kind. Er wordt constant in de gaten gehouden wat de kindkenmerken zijn. Op deze manier probeert een leerkracht zo goed als mogelijk aan te sluiten op het kind. In de aanpak wordt beschreven wat de doelen zijn voor het kind. Ook wordt hierin beschreven op welke manier ze deze doelen denken te behalen. Dus wie zijn er voor nodig en welke hulpmiddelen zijn er nodig. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat alleen de leerkracht onvoldoende is om de doelen te behalen. Er kan hulp ingeschakeld worden van een interne kracht, zoals de rt’er of een externe kracht, zoals een logopedist. Ook wordt een tijdsindicatie gegeven van hoelang ze denken nodig te hebben om de doelen te behalen. In de aanpak moeten meetbare doelen beschreven staan, omdat het gecontroleerd moet kunnen worden. In de evaluatie wordt er namelijk gekeken welke resultaten behaald zijn en of de doelen behaald zijn. Dit kan onder andere door een toets gedaan worden.

De 7 uitgangspunten van handelingsgericht werken

  1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.
  2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
  3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
  4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Het is belangrijk dat de leerkracht zoekt naar positief gedrag, zo zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
  5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
  6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen.
  7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.

Mijn kind leert via het handelingsgericht werken

Een groot voordeel van het handelingsgericht werken is dat het kind centraal staat. Wat heeft het kind nodig, hoe kunnen we hem/ haar daarbij helpen en hoe kunnen we dit bereiken. Er wordt vanuit het kind gedacht en er wordt een plan voor het kind opgesteld dat aan de behoeften van het kind voldoet. Een nadeel dat veel leerkrachten ervaren is het vele papierwerk dat erbij komt kijken. Bijna ieder kind in de klas zit in een plan of heeft een eigen plan. Aangezien de klassen momenteel steeds groter worden door het passend onderwijs geeft dat voor de leerkracht veel administratie. Dit kan ertoe leiden dat de leerkracht meer tijd aan de plannen moet besteden en minder tijd voor het voorbereiden van de lessen heeft. Het is daarom voor de leerkracht belangrijk om met het team te blijven communiceren en alles goed te organiseren.